Em có một nơi nương tựa – Nguyên Huệ

July 15, 2016 (TM)

“Em có một nơi nương tựa mà không ai có thể phá đổ và cướp giật đi được. Và không ai có thể làm lay chuyển niềm tin của em, bởi vì niềm tin ấy không nương tựa nơi bất cứ một giả lập nào của thế giới hiện tượng. Niềm tin ấy và tình yêu là một, thứ tình yêu chỉ có thể phát hiện khi em bắt đầu nhìn thấu qua thế giới hiện tượng giả lập để có thể thấy được em trong tất cả và tất cả trong em.”
(Trích Thích Nhất Hạnh – NVCY)
Nguyên Huệ

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

 

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

 

Photo: PhPo
Photo: PhPo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *