Xin hứa với tôi hôm nay rằng không bao giờ em thù hận con người – Thích Nhất Hạnh

Aug 15, 2016 (TM)   “Xin hứa với tôi hôm nay Trên đầu chúng ta có mặt trời Và buổi trưa đứng bóng Rằng, không bao giờ em thù hận con người Dù con người Có đổ chụp trên đầu

Read More Xin hứa với tôi hôm nay rằng không bao giờ em thù hận con người – Thích Nhất Hạnh

Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi – Thích Nhất Hạnh

Aug 16, 2016 (TM) (Nguồn: Làng Mai)   (Duy Lâu Lạc Vương Kinh) Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 16, Đại Tạng Tân Tu 198 tương đương với Attadanda Sutta, Sutta-Nipàta 935-954   Phần 1: Hôm nay chúng ta học Kinh

Read More Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi – Thích Nhất Hạnh