Floralia Brussels 2017 – Photos: Nguyên Huệ

May 5, 2017 (TM)

Một trong những vườn tulip, jacinthe, narcisse nổi tiếng ở Château de Grand-Bigard, Belgique, gần Bruxelles. Tôi không có duyên đến đây lúc hoa nở tháng Tư và tháng Năm nên năm nào cũng xin bạn mình đến đó chụp hình giùm tôi.  Đây là Floralia Brussels của 2017, hội hoa xuân hàng năm kéo dài suốt một tháng và vừa chấm dứt ngày hôm nay.

Tống Mai

 

PhPo tulip 2

PhPo tulip 2b

PhPo tulip 2c1

PhPo tulip 2d

PhPo tulip 2e

PhPo tulip1a2

PhPo tulip1b

PhPo tulip1g

PhPo tulip1ia

PhPo tulip1j

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *