There’s a little bird that somebody sent

April 2, 2016 (TM)

Con chim nhỏ nếu một ngày nào đó không may rơi khỏi khung trời thanh của riêng mình cũng chẳng khác gì rơi vào cỏi chết mà thôi. Có cái gì đó canh cánh trong bài hát lặng lẽ và bé tí này đã theo tôi tự ngàn xưa.
Tống Mai

 

This Little Bird
Music: John Loudermilk
Vocal: Marianne Faithful
Video: Nguyên Huệ

www.youtube.com/watch?v=6PSkSJBhfOk

mai-2016-dc-rung-anh-dao-trong-tuyet1

There’s a little bird that somebody sent
Down to the earth to live on the wind
Born on the wind and he sleeps on the wind
This little bird that somebody sent

He’s light and fragile and feathered sky blue
So thin and graceful, the sun shines through
This little bird who lives on the wind
This little bird that somebody sent

He flies so high up in the sky
Out of reach of human eye
And the only time that he touches the ground
Is when that little bird
Is when that little bird dies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *