Vết thương là nơi mà ánh sáng len vào, con không thấy điều ấy sao?

June 2, 2016 (TM)

 

My heart is so small
it’s almost invisible.
How can You place
such big sorrows in it
?

but …

The wound is the place where the Light enters you.” 
(Rumi)
– Trái tim của con nhỏ quá
Nhỏ đến không thấy được
Sao Thượng Đế lại trút quá nhiều đau buồn vào trong đó.
 nhưng … – Vết thương là nơi mà ánh sáng len vào, con không thấy điều ấy sao?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *